Generalforsamlinger

Kontakt til foreningen Vorupør Havbåde sket lettest via e-post

Referat fra generalforsamlingen 2018

2. Påskedag, mandag den 2. april kl. 10.00 på Vorupør Skole

 

20 medlemmer deltog i generalforsamlingen, som blev gennemført med følgende dagsorden:

 

1. Formanden bød velkommen og foreslog Jan Brusgaard som dirigent. Han blev valgt.

 

2. Foreningens kasserer og sekretær Jens Utoft blev foreslået og valgt som referent. Nicolai Olesen og Jimmy Munk Larsen blev valgt som stemmetællere.

 

3. Formanden Niels Riis oplæste bestyrelsens beretning

(kan læses her).

Flere deltagere spurgte ind til bestyrelsens forventninger til, hvornår båden Simon forventes klar til sejlads. Det kunne ingen i bestyrelsen give nogen håndfast dato for, men forventningen er, at båden i den kommende uge sejles til Agger Værft for at få udbedret de fejl og mangler, som det efter bestyrelsens opfattelse påhviler Agger Værft at udbedre. Om der ud over dette udestår problemer, som skal løses, vil bestyrelsen derefter tage stilling til.

Som afslutning på beretningen oplyste Niels Riis, at han på det konstituerende møde i bestyrelsen efter generalforsamlingen trækker sig som formand. Beretningen blev herefter taget til efterretning.

 

4. Jens Utoft fremlagde det reviderede årsregnskab, der viser et underskud på 130.427 kr. efter indtægter på 131.530 kr. (kan læses her)

Den største udgift har været renovering af Simon på 232.059 kr. og driftsudgifter på 17.999 kr., hvoraf kaskoforsikringen udgør størstedelen.

Endvidere er der hensat 7.380 kr. til maling og reparation af dæk på museumsbåden, da dette beløb er indsamlet af tyske Vorupør-gæster til netop dette formål. Det store underskud er delvist dækket af et rente- og afdragsfrit lån på 100.000 kr. fra foreningens kasserer. Beløbet forfalder kun til betaling, hvis bådens forsikring udbetales om følge af forlis eller hvis båden sælges.

Kaj Atzen gjorde opmærksom på, at foreningens regnskab ikke som anført i foreningen vedægter er revideret af en statsautoriseret eller registret revisor, idet foreningens revisor Gert Stampe ved sin pensionering har deponeret sin autorisation. Atzen gjorde opmærksom på, at kravet kan have betydning ved tildeling af midler fra større fonde.

Jens Utoft erkendte problemstillingen, men foreslog at håndtere det, hvis det viser sig at blive aktuelt, da honoraret til revisor i så fald er af en helt anden størrelsesorden og at det i øvrigt er besværligt at ændre vedtægterne, da det ifølge §21 kræver 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor mindst halvdelen af medlemmerne deltager.

Generalforsamlingen tog dette til efterretning og godkendte derefter regnskabet.

 

5. Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om uændret årskontingent på 200 kr.

for private husstande og 1.000 kr. for virksomheder og foreninger.

 

6. Jens Utoft fremlagde herefter bestyrelsens forslag til budget, hvoraf fremgår, at der pr. 31. marts var indbetalt 41.023 kr. i kontingent fra 145 medlemmer og yderligere 1.000 kr. i ekstra bidrag fra et af foreningens medlemmer. 51 medlemmer mangler fortsat at betale, mens 12 har valgt at melde sig ud. Sammen med overførslen fra sidste år på 33.964 er der foreløbigt indtægter på 77.597. kr.

Heraf er 17.999 til diverse driftsudgifter vedr. Simon tilbageført til bådelagets selvstændige konto, 28.500 er hensat til el-renovering af Simon og 7.380 hensat til renovering af museumsbåden Tabor, som sponsorerne har øremærket til dette formål. Herefter er der foreløbigt ca. 20.500 kr. til disposition.

Foreningen har dog allerede indsendt ansøgninger om støtte fra TV2-regionernes pulje til "Fantastiske fællesskaber", hvor TV /Midt-Vest uddeler 50.000 kr. til et projekt i regionen, mens der uddeles yderligere 100.000 kr. i en landsdækkende konkurrence. Inden længe fremsendes også en ansøgning til Nordea Fondens særlige pulje på 50.000 kr. til projekter i kystområder. Budgetforslaget blev taget til efterretning.

 

7. Der var ingen indkomne forslag, hverken fra bestyrelsen eller øvrige medlemmer.

 

8. Generalforsamlingen genvalgte Anders Chr. Thomsen og Nicolai Olesen, begge Vorupør, til bestyrelsen. På grund af studier i Aalborg ønskede Jimmy Munk Larsen, der var indtrådt som suppleant i 2017, at udtræde igen, men tilbød at fortsætte som suppleant. Ingen ønskede at stille op til den tredje ledige post, hvorefter dirigenten henviste til vedtægternes bestemmelser om, at der skal vælges "op til syv medlemmer". Posten søges herefter besat på den næste generalforsamling.

Jimmy Munk Larsen og Kenny Munk Larsen blev herefter begge genvalgt som suppleanter.

 

9. Generalforsamlingen genvalgte Gert Stampe, Skive, som revisor og nyvalgte Jan Brusgaard,

Sønderhå, som revisorsuppleant.

 

10. Under evt. takkede dirigent Jan Brusgaard forsamlingen for god ro og orden og bestyrelsen

for indsatsen med at bevare miljøet på Vorupør Landingsplads, som er af stor betydning for

byens identitet og tiltrækningsevne. For mange besøgende er det store spørgsmål, hvordan

man får bådene trukket ud fra stranden. Derfor foreslog han foreningen at få lavet og

opstillet en model, der viser, hvordan spillet fungerer.

 

Referent ens Utoft Dirigent Jan Brusgaad

Sponsorer for

Vorupør Havbåde:

 

• West Diesel, Esbjerg

• Landingspladsen ApS

• VesterhavsCafeen

• Vorupør Entreprenørforr.

• Profi Kommunikation, Skive

• Bjørn Søndergaard (logo)

• Agger Værft (maling)

• Hanstholm Elektronik A/S

• J. Hundahl A/S, Thisted

 

Den gamle redningsbåde MB26 blev bygget til Vorupør Redningsstation i 1950 og er nu tilbage på Vorupør Landingsplads, hvor den i 1964 blev afløst af den nuværende redningsbåd MRB31, som snart skal på pension.