Forside

General-

forsamling
er UDSAT

For at undgå yderligere spredning af Corona-virus har bestyrelsen for Vorupør Havbåde udsat den ordinære generalforsamling, som var planlagt til.


Lørdag den 21. marts kl. 10


Nyt tidspunkt fastsættes så snart situationen igen er normaliseret.

Bestyrelsen

Referat fra 2019- generalforsamling


Dette års generalforsamling i Vorupør Havbåde fandt sted mandag den 22. april kl. 10 (2. Påskedag) på Vorupør Skole (vestfløjen).


Generalforsamlingen samlede 14 deltagere.


Du kan finde bestyrelsens beretning, referat og regn–skab fra 2018 på denne side.

Endnu få pladser i Bådelaget Simon

Der venter store oplevelser og helt sikkert også mange fisk til de 31 medlemmer af Bådelaget Simon, som nu kan drage på togt med deres fælles fiskebåd på Nordsøen.

Men der endnu plads til yderligere 9 medlemmer, som kan få del i fornøjelsen.

Vi forventer i løbet af i år at kunne tilbyde 5-6 ture med op til 12 deltagere ad gangen.

Turene udbydes via SMS efter princippet "først til mølle" og så efter tur.

Hvor længe tør du vente?

Læs mere om vilkår for at være med i bådelaget her

Sponsorer for

Vorupør Havbåde:


• West Diesel, Esbjerg

• Landingspladsen ApS

• VesterhavsCafeen

• Vorupør Entreprenørforr.

• Profi Kommunikation, Skive

•  Bjørn Søndergaard (logo)

• Agger Værft (maling)

• Hanstholm Elektronik A/S

• J. Hundahl A/S, Thisted


Nyt om Ebenezer

Desværre har betyrelsen også i 2018 fået afslag fra  Skibsbevarings Fonden om et rente- og afdragsfrit lån til restaurering af T125 Ebenezer, som vi overtog fra fhv. fiskeskipper Børge Thomsen, Vorupør.

Båden blev i 1984 leveret til Vorupør fra Løgstør Værft, hvorfra den nye ejer Finn Nielsen har givet det billigste tilbud på restaureringen.   


Fredag den 29. april 2016 lykkedes at få T125 ud at sejle igen for egen kraft i mere end to timer. 

Se videofilm fra turen her.

Gammel Vorupør-havbåd er tilbage

Med økonomisk støtte fra den hidtidige ejer har Vorupør Havbåde overtaget og fået istandsat den prægtige Vorupørbåd, som N. P. Thomsens Både-byggeri i 1958 byggede til  Hans Nielsen i Nr. Vorupør, oprindeligt registreret som T283 Simon. Den har siden 1984 været anvendt til muslingefiskeri i Limfjorden, senest til muslingeopdræt.


Lørdag den 27. maj 2017 vendte båden tilbage til Vorupør Landingsplads, hvor den i overværelse af mere end 1.000 gæster på stranden fik sit gamle navn tilbage. Det lokale medlem af Folketinget, Simon Kollerup (S), dengang partiets ordfører for fiskeri og fødevarer, bød Simon velkommen med en flot tale om kystfiskeriets betydning og overlod derefter navngivningen til Hans Nielsens barnebarn, Bodil Harbo, der har været medlem af Vorupør Havbåde siden starten i 2015.


Overdraget til Bådelaget Simon

Desværre viste det sig nødendigt at udskifte yderligere dele af klædningen for at få båden gjort sejlklar. Det er nu omsider sket, hvorefter båden er stillet til rådighed for de medlemmer af foreningen, der er med i et særskilt bådelag.


Der er plads til flere ved indbetaling af et kontingent på 1.500 kr. på  bådelagets konto i Sparekassen Thy:  9129 - 0004110048. Der optages max 40 medlemmer. Vilkår for bådelaget kan ses her.


Kontingentet skal dække udgifter till den fremtidige drift og vedligeholdelse af båden. Bådelaget organiserer selv sejlture for foreningens medlemmer på skift – fx til fisketure. Der er  plads til max 12 deltagere  pr. tur, inkl. skipper og bådsmand, som skal være godkendt til dette af Vorupør Havbåde. Deltagere i de enkelte ture betaler selv udgifter til brændstof, ophaling og evt. is.

Simon

En bevæget Bodil Harbo giver sin farfar Hans Nielsens båd sit oprindelige navn, "Simon", tilbage, flankeret af Simon Kollerup og Vorupør Havbådes daværende formand, Arnold Larsen (stående på dækket). Se flere billeder fra modtagelsen her.

25.000 kr. fra Sol og Strand

Bente Krabbe Toftdahl, destinationschef for Sol og Strand var den glade giver af de 25.000 kr. som bureaets lokale udlejere ved en afstemning havde tildelt Vorupør Havbåde som en lokal håndsrækning. Hun flankeres her af formand Anders Chr. Thomsen (t.v.) og kasserer Jens Utoft

Støtte fra mange sponsorer

Økonomisk har restaureringen været en stor mundfuld, men heldigvis har foreningen allerede modtaget flere sponsorater, herunder

• 50.000 kr. fra den tidligere ejer, Arne Bækgaard, Bedsted

• 25.000 kr. fra Sol & Strand feriehusudlejning

• 25.000 kr. fra Spar Nord Fonden

• 10.000 kr. fra Sparekassen Thy

• 10.000 kr. fra Varelotteriet (Thisted Handelsstandsforening)

• Udskiftning af en defekt kølevandspumpe (West Diesel A/S, Esbjerg)

• Udskiftning af en defekt brændstofpumpe (Profi Kommunikation, Skive)

• Maling til båden fra Agger Værft (udført af frivillige fra bestyrelsen, der også har renset båden)

• Nye zinkanoder til at hindre tæring (Knud Jessen)

• Ekstra indbetalinger op til 6.000 kr. fra flere medlemmer.
Desuden er restaureringen finansieret af to medlemmer af bestyrelsen i form af et rentefrit lån på 75.000 kr., der skal afdrages over tre år, samt et rente- og afdragsfrit lån på 100.000 kr.


Behov for yderligere støtte

Med restaureringen af Simon og etableringen af bådelaget, som nu ha rindledt sine første ture, har Vorupør Havbåde opnået sit første og vigtigste mål. Men der venter fortsat store opgaver:


  1. Restaureringen af Redningsbåden MB 26, som blev leveret fra Orlogsværftet i København til Vorupør Redningsstation i 1950. Båden ligger nu på Vorupør Landingsplads. Foreløbigt har vi tilsagn om 50.000 kr. fra Clasus Sørensen Fonden, hvis projektet er sikret gennemførelse inden 1.10.2019

  2. Vedligeholdelse, herunder udskiftning af dæk og styrehus på Vorupørs vartegn, T84 Thabor. 

    Til dette formål har vi modtaget økonomisk støtte på henholdsvis 270 € og 720 € fra to forskellige grupper af trofaste tyske Vorupør-gæster. Det rækker til både dæksplanker, søm og maling.

    Vi håber, at frivillige vil hjælpe med at udskifte det gamle dæk. Ring til Jens Utoft på tlf. 4046 8666 eller skriv på mail@vorupoerhavbaade.dk, hvis du vil give en hånd med.


  3. Restaurering af den bevaringsværdige fiskerbåd T125 Ebenezer, så den kan anvendes til sejlads og overdrages til et nyt bådelag. Måske kan vi nøjes med at udskifte klinkerne.

  4. Etablering af en ny bygning på Vorupør Landingsplads til Vorupørs nuværende redningsbåd, MRB 31, hvis vi får den overdraget af Redningsvæsenet, når den skal udskiftes med en ny redningsbåd.


Vi vil forsøge at skaffe midler til ovennævnte opgaver med ansøgninger til en række fonde, men det er ofte en forudsætning, at vi også sel vkan bidrage.

Vi håber derfor på din velvilje med et beløb på foreningens konto 9129-0003013731!

Spar Nord støttede med 25.000 kr.

Torsdag den 6. juli 2017 modtog formanden for Vorupør Havbåde, Arnold Larsen, en stor check på 25.000 kr. fra direktør for Spar Nord Bank Skive-Nykøbing, Mogens Sørensen, på vegne af Spar Nord Fonden, til at færdiggøre  restaureringen af den gamle Vorupør-havbåd Simon, som foreningen for nylig fik tilbage til Vorupør Landingsplads.

 

De 25.000 kr. dækker hovedparten af udgiften til udskiftning af de elektriske installatiøner på båden. De blev beskadiget i forbindelse med at båden på et tidspunkt var delvist sunket.

 

Når elinstallationerne i løbet af et par uger er udskiftet, kan båden overdrages til det bådelag, der blev etableret søndag den 2. juli og nogle af foreningens medlemmer med driftsleder Niels Riis, Vorupør, som formand. 

 

Bådelaget har foreløbigt 23 medlemmer, men har plads til  max 40 medlemmer, der betaler et særskilt kontingent for at få mulighed for på skift at deltage i sejlture med båden. Der er plads til 12 deltagere på hver tur, inklusive skipper og bådsmand.

 

På billdet ses fra venstre bådelagets formand Niels Riis, formanden for Spar Nords Bankråd for Skive-Nyking, Jørgen Andersen, Skive , Vorupør Havbådes formand Arnold Larsen og afdelingsdirektør Mogens Sørensen, Spar Nord Bank Skive-Nykøbing.


Initiativtageren er formand

Bestyrelsen for Vorupør Havbåde konstituerede sig på sit møde 24. april 2018 med kirkegårdsgraver Anders Chr. Thomsen, Vorupør, som ny formand.


Smed Nicolai Olesen, Vorupør er næstformand og journalist Jens Utoft, Skive, er kasserer og sekretær.


Anders Chr. Thomsen var i 2015 initiativtager til og medstifter af Vorupør Havbåde efter besøg af to både fra Han Herred Havbåde ved indvielsen af havbadet i Nr. Vorupør i sommeren 2014. Han kan kontaktes på mail på formand@vorupoerhavbaade.dk.


Anders Chr. Thomsen afløste Niels Riis, der overtog posten 1. januar 2018 efter Arnold Larsen. Arnold var udpeget til bestyrelsen af Thisted Kommunalbestyrelse, hvor han var medlem indtil 31.12.2017.

Kontakt til foreningen Vorupør Havbåde sket lettest via e-post