Forside

 

Nyt om Ebenezer

I god tid inden fristen udløb 1. marts 2017 søgte betyrelsen Skibsbevarings-fonden om et rente- og afdragsfrit lån til restaurering af T125 Ebenezer, som vi overtog fra fhv. fiskeskipper Børge Thomsen, Vorupør. Desværre har fonden meddelt, at der ikke var penge til Ebenezer i denne omgang. Båden blev i 1984 leveret til Vorupør fra Løgstør Værft, hvorfra den nye ejer Finn Nielsen har givet det billigste tilbud på restaureringen.

 

Fredag den 29. april 2016 lykkedes at få T125 ud at sejle igen for egen kraft i mere end to timer. Se videofilm fra turen her.

Spar Nord støtter med 25.000 kr.

Torsdag den 6. juli modtog formanden for Vorupør Havbåde, Arnold Larsen, en stor check på 25.000 kr. fra direktør for Spar Nord Bank Skive-Nykøbing, Mogens Sørensen, på vegne af Spar Nord Fonden, til at færdiggøre restaureringen af den gamle Vorupør-havbåd Simon, som foreningen for nylig fik tilbage til Vorupør Landingsplads.

 

De 25.000 kr. dækker hovedparten af udgiften til udskiftning af de elektriske installatiøner på båden. De blev beskadiget i forbindelse med at båden på et tidspunkt var delvist sunket.

 

Når elinstallationerne i løbet af et par uger er udskiftet, kan båden overdrages til det bådelag, der blev etableret søndag den 2. juli og nogle af foreningens medlemmer med driftsleder Niels Riis, Vorupør, som formand.

 

Bådelaget har foreløbigt 23 medlemmer, men har plads til max 40 medlemmer, der betaler et særskilt kontingent for at få mulighed for på skift at deltage i sejlture med båden. Der er plads til 12 deltagere på hver tur, inklusive skipper og bådsmand.

 

På billdet ses fra venstre bådelagets formand Niels Riis, formanden for Spar Nords Bankråd for Skive-Nyking, Jørgen Andersen, Skive , Vorupør Havbådes formand Arnold Larsen og afdelingsdirektør Mogens Sørensen, Spar Nord Bank Skive-Nykøbing.

 

Gammel Vorupør-havbåd er vendt tilbage

Med økonomisk støtte fra den hidtidige ejer har Vorupør Havbåde nu overtaget og fået istandsat den prægtige Vorupørbåd, som N. P. Thomsens Både-byggeri i 1958 byggedetil fiskeskipper Hans Nielsen i Nr. Vorupør, oprindeligt registreret som T283 Simon.

Den har siden 1984 været anvendt til muslingefiskeri i Limfjorden og senest til muslingeopdræt.

 

Lørdag den 27. maj vendte båden tilbage til Vorupør Landingsplads, hvor den i overværelse af mere end 1.000 gæster på stranden fik sit gamle navn tilbage. Det lokale medlem af Folketinget, Simon Kollerup (S), ordfører for fiskeri og fødevarer, bød Simon velkommen med en flot tale om kystfiskeriets betydning opg overlod derefter navngivningen til Hans Nielsens barnebarn, Bodil Harbo, der har været med i Vorupør Havbåde siden starten i 2015.

 

Overdrages til bådelag

Simon

Herefter bliver båden stillet til rådighed for de af foreningens medlemmer, der melder sig ind i særskilt bådelag. Det sker ved indbetaling af et kontingent på 1.500 kr. for resten af 2017 på bådelagets konto i Sparekassen Thy: 9129 - 0004110048. Der optages max 40 medlemmer. Vilkår for bådelaget kan ses her.

 

Kontingentet skal dække udgifter till den fremtidige drift og vedligeholdelse af båden. Bådelaget organiserer selv sejlture for foreningens medlemmer på skift – fx til fisketure. Der er max plads til 12 deltagere pr. tur, inkl. skipper og bådsmand, som skal være godkendt til dette af Vorupør Havbåde. Deltagere i turene betaler selv udgifter til brændstof og evt. is.– Se flere billeder fra modtagelsen her.

 

Støtte fra mange sponsorer

Økonomisk har restaureringen været noget af en mundfuld, men heldigvis har foreningen allerede modtaget flere sponsorater, herunder

• 50.000 kr. fra den hidtidige ejer, Arne Bækgaard, Bedsted

• Tilsagn om 10.000 kr. fra Sparekassen Thy

• Udskiftning af en defekt kølevandspumpe (West Diesel A/S, Esbjerg)

• Udskiftning af en defekt brændstofpumpe (Profi Kommunikation, Skive)

• Maling til båden fra Agger Værft (udført af frivillige fra bestyrelsen, der også har renset båden)

• Nye zinkanoder til at hindre tæring (Knud Jessen)

• Ekstra indbetalinger op til 6.000 kr. fra flere medlemmer.

• Redningsveste fra Agger Vært.

 

Men vi har fortsat brug for støtte til

• Udskiftning af dele af klædningen (ca. 30 lbm egetræ og rustfrie stålklinker)

• Navigationsudstyr (kortplotter)

• Materiel til udskiftning af eltavler og renovering af elsystem (udsat for tæring)

• Fremstilling og montering af beslag på køl til søsætning og ophaling på landingspladsen

• Ege- eller bøgeplanker til slidstykker under bunden, inkl. montering

• Anskaffelse af en godkendt redningsflåde til 12 personer

Samlet ventes ovennævnte at beløbe sig til ca. 175.000 kr., hvoraf kontingenter fra foreningens godt 160 medlemmer kun vil være i stand til at dække en mindre andel.

 

Vi håber derfor på din velvilje med et beløb på foreningens konto 9129-0003013731!

 

Nyt dæk til Thabor så vi kan genetableret adgangen

Huller i dækket som følge af råd var årsag til, at vi af sikkerhedsmæssige årsager har måttet fjerne trappen og dermed adgangen til museumsbåden T82 Thabor på Vorupør Landingsplads.

 

Nu har bestyrelsen for Vorupør Havbåde fået tilsagn fra Jens Andersen, JKA Byg og fra Henrik Grønlund, Håndværkeren, om faglig ridgivning til udskiftning af dækket, så vi kan få genskabt adgangen til museumsbåden, ligesom vi også skal have den malet.

 

Til dette formål har vi foreløbigt modtaget økonomisk støtte på henholdsvis 270 € og 720 € fra to forskellige grupper af trofaste tyske Vorupør-gæster. Det rækker til både dæksplanker, søm og maling.

 

Vi håber, at frivillige vil hjælpe med at fjerne det gamle dæk. Ring til Jens Utoft på tlf. 4046 8666 eller skriv på mail@vorupoerhavbaade.dk, hvis du vil give en hånd med.

Med virkning fra 1. januar 2018 har bestyrelsen for Vorupør Havbåde konstitueret sig med driftsleder Niels Riis, Vorupør, som ny formand. Niels Riis indtrådte i juli 2017 i bestyrelsen som formand for bådelaget Simon.

 

Niels Riis afløser Arnold Larsen, der var udpeget til bestyrelsen af Thisted Kommunalbestyrelse, hvor han var medlem indtil 31.12.2017. Han havde valg ikke at genopstille ved valget i november

Arnold Larsen afløste efter generalforsamlingen i Vorupør Havbåde den 17. april 2017 foreningens første formand, fhv. borgmester Erik Hove Olesen, Thisted, der trak sig for at give plads til nye kræfter.

 

Niels Riishar været medlem af Vorupør Havbåde næsten siden starten i foråret 2015. Han har tidligere drevet en større gård på Mors og er nu driftsleder på øens største biogasanlæg.

 

Udførligt referat fra generalforsamlingen kan ses på denne side.

 

En bevæget Bodil Harbo giver sin farfar Hans Nielsens båd sit oprindelige navn, "Simon", tilbage, flankeret af Simon Kollerup og Vorupør Havbådes formand Arnold Larsen (stående på dækket).

 

Ny formand for Vorupør Havbåde

Kontakt til foreningen Vorupør Havbåde sket lettest via e-post

Sponsorer for Vorupør Havbåde:

 

• Diesel West, Esbjerg (kølevandspumpe til "Simon")

• Landingspladsen ApS

• VesterhavsCafeen

• Vorupør Entreprenørforretning

• Profi Kommunikation, Skive

• Billedkunstner Bjørn Søndergaard (logo)

• Agger Værft (maling)

• Hanstholm Elektronik A/S (radar)

• J. Hundahl A/S, Thisted (hydraulikslanger og koblinger)