Beretning 2017

Sponsorer for

Vorupør Havbåde:


• West Diesel, Esbjerg

• Landingspladsen ApS

• Vorupør Entreprenørforr.

• Profi Kommunikation, Skive

•  Bjørn Søndergaard (logo)

• Agger Værft (maling)

• Hanstholm Elektronik A/S

• J. Hundahl A/S, Thisted


Bestyrelsens beretning for 2016


Aflagt af formanden Erik Hove Olesen på generalforsamlingen i Vorupør Havbåde, mandag den 17. april 2017 på Vorupør Skole:


Da vi for godt to år siden den 19. februar 2015 stiftede foreningen Vorupør Havbåde og kort efter holdt et informationsmøde i Vorupør Kirkecenter 3. april var målet, at vi inden for det første år skulle nå op på 100 medlemmer. Det lykkedes og udviklingen er fortsat således at vi nu har modtaget tilmelding af 154 private medlemsskaber og 15 firma- og foreningsmedlemsskaber.


Flere private medlemmer har valgt at betale mere end de 200 kr., der er minimum, enkelte endda 1.000 kr., som er kontingent for firmaer og foreninger. Ikke alle har endnu betalt kontingent for 2017 og desværre mangler enkelte endnu helt at betale, ligesom enkelte også har meldt sig ud – nogle med den begrundelse, at de synes der sker for lidt, fordi det endnu ikke er lykkedes at få en af de gamle havbåde ud at sejle igen. Det havde bestyrelsen selvfølgelig også gerne set.


Det er nu ellers ikke fordi bestyrelsen har ligget på den lade side. Faktisk har vi holdt hele syv møder siden sidste års generalforsamling her på skolen 29.april 2016.


Her fortalte jeg om, at vi netop havde haft Ebenezer i vandet og at målet nu var at få den ud at sejle igen med etablering af et bådelag for interesserede medlemmer. Desværre viste en efterfølgende prøvesejlads, at flere af klinkerne var sprunget under landingen efter den første tur, så den var blevet så utæt, at vi måtte have en ekstra lænsepumpe ombord.


Ansøgning til Skibsbevaringsfonden

Derfor blev næsen i stedet sat op efter at søge midler til en omfattende restaurering, herunder et rente- og afdragsfrit lån fra Skibsbevaringsfonden. Normalt uddeler fonden kun penge én gang om året, men i november var der en ekstraordinær uddeling, som vi selvfølgelig valgte at søge. Vi fik et af vore medlemmer, bådbygger Per Sandal til at gennemgå båden og udarbejde en liste over nødvendige reparationer. Listen dannede grundlag for at indhente tilbud fra tre værfter, hvoraf Løgstør Værft, hvor båden i sin tid blev bygget, kom med det billigste tilbud. Men desværre var pengene for få til, at vi kom i betragtning. En række andre projekter, som allerede var igangsat, skulle gøres færdige først, mente fondens bestyrelse. Lokalt var det fx Næssundfærgen, der nød godt af dette.


Men vi har dog langt fra givet op. Vi har selvfølgelig lagt billet ind på en ny ansøgningsrunde, hvor der er lidt flere penge at dele ud af. Her var ansøgningsfristen 1. marts, men desværre ser der ud til, at Skibsbevaringsfondens bestyrelse først samles for at fordele midlerne på et møde i starten af juni. Hvis det lykkes at få del i disse midler, er vi forberedt på, at det under alle omstændigheder vil tage tid at gennemføre projektet, og at Ebenezer derfor ikke foreløbigt er klar til at sejle fra Vorupør.


Tilbud om den tidligere Vorupør-båd "Simon"

Derfor var det med stor begejstring, at vi i december modtog et tilbud fra Arne Bækgaard i Bedsted om at vi vederlagsfrit kunne overtage hans båd ”Anne”, som oprindeligt var bygget i Vorupør af bådbygger N. P. Thomsen i 1958. Fra starten hed båden ”Simon”, men kom senere til at hedde ”Zion” med nummeret T283, indtil den i 1984 blev solgt til Fur og ombygget til muslingekutter. Senere kom den til Løgstør, hvor den gennemgik flere større reparationer og ombygninger på det lokale værft, indtil den 2005 blev solgt til Arne Bækgaard og en makker til anvendelse i forbindelse med muslingeopdræt. Vi fik at vide, at brændstofpumpen var defekt og skulle udskiftes. Den udgift påtog et af vore bestyrelsesmedlemmer sig selv at bekoste, men vi betingede os samtidigt en sagkyndig godkendelse af, at båden var forsvarlig at sejle med uden større uforudsete reparationer. Derfor fik vi en aftale med Agger Vært om, at de vederlagsfrit ville tage den på bedding og vurdere tilstanden.


Båden lå på det tidspunkt ved kaj ved Neessund Færgeleje på Thy-siden, hvorfra tre fra bestyrelsen så skulle sejle den til Agger. Det gik også fint i ca. halvanden time, hvorefter der stod røg op fra maskinrummet. Her viste det sig, at den motordrevne kølevandspumpe havde sat sig fast og at røgen kom fra de to kileremme, der skulle drive pumpen.


Så var gode dyr jo rådne, og vi måtte standse motoren og kaste anker. Men heldigvis kendte skipper Benny Bak en fisker i Oddesund, der måske kunne hjælpe. Han ankom efter en times sejlads i sin 14 fods jolle og tog os på slæb til den gamle færgehavn i Oddesund. Her havde han og hans bror også en lidt større kutter, som de så tilbød at bugsere vores båd til Agger med.


Støtte til restaureringen

Her viste det sig desværre, at dele af klædningen var angrebet af pæleorm, ligesom det viste sig nødvendigt at forsyne bunden med slidbrædder (slabetter) og trækkroge til op- og udhaling. Pæleormene var en uforudset udgift og vi meddelte derfor i første omgang, at vi ikke havde mulighed for at overtage båden. Men da alternativet var betydelige miljøomkostninger til en ophugning, indvilligede Arne Bækgaard i at betale de første 50.000 kr. til Agger Værft.  Og da vi så efterfølgende modtog tilsagn om støtte fra både medlemmer og andre, herunder 10.000 kr. fra Sp0,arekassen Thy og 25.000 fra fonden i et andet, landsdækkende pengeinstitut, besluttede bestyrelsen at overtage båden og sætte renoveringen i gang.


Vi er endnu ikke i mål, men projektet skrider pænt frem. Den defekte kølevandspumpe blev erstattet af en ny, som blev doneret af indehaveren af West Diesel i Esbjerg, Erling Sørensen. Agger Værft har doneret maling til båden, og det har især Benny Bak med lidt hjælp fra et par andre i bestyrelsen brugt en del timer på, ligesom et af vore medlemmer, Nicolai Olsen, har lovet at fremstille de trækkroge, der skal monteres på kølen til brug for op- og udhaling. Vi har også søgt støtte fra Vorupør-fonden, som ejer bygningerne på landingspladsen, men desværre fået afslag om penge. Dog har fonden tilbudt gratis betjening med spillet i år og næste år.


Svært at skaffe sponsorer

Bestyrelsen er indstillet på at fortsætte bestræbelserne på at søge støtte fra fonde. Desværre har beslutningen om at indlede et samarbejde med Thorkild Sodborg fra Projektformidling endnu ikke kastet noget af sig, idet vi har modtaget afslag på ansøgninger til Færch-fonden i Holstebro og til Claus Sørensen fonden i Esbjerg, samt på en fornyet ansøgning til Mærsk-fondene. Desuden har sekretæren selv sendt ansøgninger til Thy-Mors Energi og til Thisted Forsikring, som vi tidligere har modtaget støtte fra. Men også her uden resultat.


Vi har også satset på støtte fra de såkaldte LAG-midler, hvor der er en særlig pulje for fiskeri. Et af mange krav er her, at projektet skal fremme beskæftigelsen. Derfor håber vi at kunne etablere et samarbejde med Produktionsskolen i Sjørring om restaurering af den ene af de gamle redningsbåde, og har tilbudt faglig ekspertise fra bådbygger Per Sandal som projektleder. Det er der fortsat ingen afklaring på.


Endelig har bestyrelsen besluttet at genetablere adgangen til museumsskibet Thabor, som vi har overtaget fra Vorupør Museum. Det kræver, at vi får udskiftet dækket, og her får vi brug for hjælp fra frivillige – både til at fjerne det rådne dæk og til at lægge det nye. Omkostninger til materialer, herunder maling, ser ud til at være begrænset, og kan fuldt ud dækkes af det støttebeløb, vi har fået stillet i udsigt af den tyske Facebookgruppe Vorupör.dk. Sidste år modtog vi 1950 kr. fra gruppen som overskud fra en kalender med Vorupør-motiver. I år blev overskuddet lidt mindre, men blev så fulgt op af en indsamling, der indtil nu har resulteret i et samlet støttebeløb på over 600 Euro. Indsamlingen fortsætter indtil sommerferien, hvor vi får beløbet overrakt. Foreløbig tak.


Samtidigt skal der også lyde en stor tak til den opbakning, vi får fra vore medlemmer, hvoraf nogle har indbetalt ekstra kontingent og andre har indbetalt særskilte beløb som støtte til restaurering af ”Simon”, som vi nu glæder os til at få tilbage til Vorupør og ud at sejle igen. Også stor tak til de, der har ydet et stort antal frivillige arbejdstimer på både ”Simon”, ”Thabor” og ”Ebenezer”.


Etablering af bådelag for "Simon"

Hvad angår Simon tager vi nu initiativ til at danne et bådelag, som kan overtage ansvaret for driften og den fremtidige vedligeholdelse som betingelse for at kunne benytte båden. Vi har som et særskilt punkt på dagsordenen i dag et forslag til vilkår for et sådant bådelag og hører gerne kommentarer til dette, når vil skal drøfte indkomne forslag. Vi skal også have lagt et realistisk budget for de fremtidige udgifter som grundlag for at fastsætte et særskilt kontingent for medlemmer af bådelaget.

Vi har tidligere vedtaget, at der max. kan være 30 medlemmer i et bådelag. Hvis der er flere end 30 der ønsker at være medlemmer af bådelaget, optages de i den rækkefølge de er optaget som medlemmer af foreningen Vorupør Havbåde.

Men indtil bådelaget er etableret er det bestyrelsens holdning, at vi vil tilbyde vore medlemmer og sponsorer at komme med på en prøvesejlads af kortere varighed, ligesom vi naturligvis også vil markere, når ”Simon” vender tilbage til sin fødeby.


Tak for jeres opmærksomhed og tak for den opbakning, jeg personligt har nydt som formand for foreningen siden starten for godt 2 år siden. Jeg har for længst besluttet at jeg nu vil overlade roret til yngre kræfter og vil derfor også sige tak for det gode samarbejde, der har været i bestyrelsen.