Generalforsamling 2021

Referat fra generalforsamlingen 2021


 1. Formanden Anders Chr. Thomsen indledte med at byde velkommen til de 17 deltagere og foreslog herefter Kim Poulsen som dirigent. Han blev valgt

 2. Bestyrelsen foreslog Jens Utoft som referent. Han blev valgt.

 3. Anders Chr. Thomsen fremlagde bestyrelsens beretning, der kan læses i sin helhed her. Beretningen medførte spørgsmål om en tidsplan for restaurering af Thabor. Her kunne sekretæren oplyse, at der foreløbigt er aftalt en frist på fem år til at skaffe de nødvendige midler, og at formanden for Han Herred Havbåde og værftet, Thomas Højrup, har indvilliget i at bistå med at søge de nødvendige midler fra forskellige fonde. (ca. 3 mio. kr.)
  Beslutningen om at flytte redningsbåden MRB26 op på pladsen, hvor Tabor har stået, blev mødt med spørgsmål om det ikke var bedre at flytte Ebenezer derop. Det blev afvist med den begrundelse, at den er i meget dårlig stand.

 4. Kasserer Jens Utoft fremlagde det reviderede årsregnskab. Det blev godkendt og kan læses her.

 5. Generalforsamlingen godkendte et uændret medlemskontingent for 2022, dvs. 200 kr. for en husstand og 1.000 kr. for firmaer og foreninger.

 6. Forslag til budget for 2021 blev taget til efterretning.

 7. Der var ikke indkommet forslag til behandling på mødet.

 8. Generalforsamlingen genvalgte de tre bestyrelsesmedlemmer Benny Bak, Vorupør, Allan Thomsen, Vorupør og Jens Utoft, Skive, og nyvalgte Lars Bundgaard Nielsen, Ikast som afløser for Otto Lassen, Horsens, der ønskede at udtræde. Som afløser for Sanne Bak, Nykøbing, der ønskede at udtræde efter et år i bestyrelsen, nyvalgtes Per Bundgaard Nielsen, Isenvad, for et år.

 9. Kenny Munk Larsen og Jimmy Munk Larsen blev genvalgt som suppleanter.


 10. Fhv. statsaut. revisor Gert Stampe, Skjern, blev genvalgt som revisor. Kasserer Jens Utoft erkendte, at det ikke er i overensstemmelse med vores vedtægter, der kræver at regnskabet godkendes af en registreret eller statsautoriseret revisor og lovede derfor at udarbejde forslag til næste års generalforsamling om en ændring af vedtægterne på dette punkt, fx til at der skal være tale om en uddannet revisor

  Flere opfordrede bestyrelsen til at øge indsatsen for at få flere medlemmer, både lokalt og blandt Vorupørs mange turister. Det gav medlemmer af bestyrelsen tilsagn om, bl.a. med tilbud om aftensejladser i sommer, hvor et medlemskab af foreningen indgår som et vilkår for at deltage. Det er planen at fremstille yderligere informationsmateriale til bl.a. Madpakkehuset og til Nationalparkens nye besøgscenter, hvis det er muligt at opnå en aftale om det.

  Dirigenten, Kim Poulsen gav som webmaster for Erhvervsforeningens hjemmeside tilsagn om at give plads til markedsføring af foreningen.


  Under eventuelt præsenterede formanden for Bådelaget Simon, Allan Munk, Vorupør, muligheden for at overtage en tilsyneladende ret velholdt klinkbygget kystbåd, bygget i Vorupør i 1967, nu hjemmehørende i Løkken, for et ret beskedent beløb på 165.000 kr. efter ejerens konkurs. Der medfølger for dette beløb nogle rettigheder og udstyr, som vil kunne sælges for et beløb, der formentlig overstiger 100.000 kr. Der blev på generalforsamlingen ikke truffet nogen beslutning, men der var tilslutning til, at repræsentanter for bestyrelsen snarest foretager en besigtigelse og undersøger mulighederne, herunder bådens tilstand.


  Referat: Jens Utoft