Generalforsamling 2017

Referat fra generalforsamling 2017

Sponsorer for

Vorupør Havbåde:


• West Diesel, Esbjerg

• Landingspladsen ApS

• Vorupør Entreprenørforr.

• Profi Kommunikation, Skive

•  Bjørn Søndergaard (logo)

• Agger Værft (maling)

• Hanstholm Elektronik A/S

• J. Hundahl A/S, Thisted


Mandag den 17. april 2017 kl. 10.00 på Vorupør Skole


Generalforsamlingen samlede godt 30 deltagere og var indkaldt med følgende dagsorden:


1. Valg af dirigent – Jan Brusgaard blev valgt


2. Valg af referent: Jens Utoft og af stemmetællere: Arnold Larsen og Anders Chr. Thomsen


3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning v. formanden Erik Hove Olesen (se særskilt side).

Kaj Atzen, Horsens, gjord opmærksom på muligheden for at søge status som almennyttig forening for at give medlemmerne mulighed for at fradrage kontingenter og bidrag.


4. Fremlæggelse af et revideret årsregnskab til godkendelse. Se særkilt side. Jens Utoft gennemgik hovedtallene, der viste et resultat på 5.909.25 kr. efter samlede indtægter på 59.246 og udgifter for 53.337 kr. Regnskabet blev godkendt


5. Fastsættelse af medlemskontingent for 2018. Generalforsamlingen godkendte et uændret kontingent på minimum 200 kr. for private husstande og 1.000 kr. for firmaer og foreninger.


6. Fremlæggelse af budget for det kommende år. Forslaget viser forventede kontingentindtægter på 45.000 kr. og sponsorater på foreløbigt 50.000 kr. Sammen med de 40.000 kr., der er overført fra 2016 giver det mulighed for at afholde udgifter på 135.000 kr., hvoraf 5.000 kr. er afsat til Thabor, 100.000 kr. til renovering af Simon og 15.000 kr. til transport af Ebenezer, hvis Skibsbevaringsfonden giver tilsagn om støtte til renovering.


7. Behandling af Indkomne forslag, der er bestyrelsen i hænde senest 10 dage før mødet.

Bestyrelsen foreslår etablering af et bådelag blandt foreningens medlemmer til varetagelse af drift og vedligeholdelse af båden "Simon", som ventes klar til brug i løbet af foråret. Udkast til vilkår for bådelag er udsendt på mail. Generalforsamlingen godkendte, at der kan optages op til 40 medlemmer i bådelaget. Bestyrelsen udarbejder overslag over forventede udgifter og nærmere vilkår, herunder valg af selvstændig bestyrelse, vilkår for sejlads m.v.


8. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter. På valg til bestyrelsen var:

• Erik Hove Olesen, Thisted (modtog ikke genvalg), samt

• Benny Bak, Vorupør, Allan Thomsen, Vorupør og Jens Utoft, Skive

Desuden havde Per Møller Nielsen, Vorupør og Søren Andersen, Vorupør, meddelt, at de ønskede at udtræde af bestyrelsen.

Herefter blev Benny Bak, Allan Thomsen og jens Utoft genvalgt for to år, mens Otto Lassen, Horsens, blev nyvalgt for to år. Som nye medlemmer for et år blev valgt Knud Jessen og Nicolai Olsen, begge Vorupør.

Jimmy Munk Larsen, og Kenny Munk Larsen, begge Vorupør, blev valgt som suppleanter.


9. Valg af revisor. Statsaut. revisor Gert Stampe, Skive, blev genvalgt


10. Eventuelt: Foreningens sekretær jens Utoft rettede en varm tak til Erik Hove Olsesen for en fornem indsats som foreningens første formand. ”Din indsats som frontfigur har uden tvivl været stærkt medvirkende til den opbakning, foreningen allerede har opnået”, sagde han.


Efter generalforsamlingen konstituerede den nye bestyrelse sig med Arnold Larsen, Vorupør, som ny formand. Arnold Larsen er udpeget som medlem af bestyrelsen for Vorupør Havbåde af Thisted Kommunalbestyrelse, hvor han er medlem.