Referat 2016

Referater fra Vorupør Havbåde

Sponsorer for

Vorupør Havbåde:


• West Diesel, Esbjerg

• Landingspladsen ApS

• Vorupør Entreprenørforr.

• Profi Kommunikation, Skive

•  Bjørn Søndergaard (logo)

• Agger Værft (maling)

• Hanstholm Elektronik A/S

• J. Hundahl A/S, Thisted


Referat fra generalforsamlingen i Vorup Havbåde

Fredag den 29. april 2016 på Vorupør Skole.


Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden:


1.Valg af dirigent og referent

2.Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3.Forelæggelse af det reviderede regnskab

4.Forslag til budget og fastsættelse af kontingent

5.Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer

6.Valg af tre medlemmer til bestyrelsen for to år. På valg er

• Per Møller Nielsen, Vorupør

• Anders Chr. Thomsen, Nr. Vorupør og

• Bent Lærke, Nr. Vorupør (modtager ikke genvalg)

7.Valg af to suppleanter til bestyrelsen for et et år. På valg er

• Lars Hyldahl, Nr. Vorupør

• Henrik Lund, Skive

8.Valg af ekstern revisor.

På valg er statsaut. revisor Gert Stampe, Skive.

9.Eventuelt


Ad 1: Kim Poulsen, Vorupør blev valgt som dirigent og Jens Utoft, Skive, som referent. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt pr. mail og med brev til alle medlemmer, men dog ikke på foreningens hjemmeside, som foreskrevet i vedtægterne. Ingen gjorde indsigelse mod, at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig.


Ad 2. Formanden Erik Hove Olesen aflagde bestyrelsens beretning, der udløste klapsalver og enkelte anerkendende kommentarer.


Ad 3. Kasser Bent Lærke, Vorupør, præsenterede årsregnskabet for 2015, der viser indtægter på 46.000 kr., udgifter for 12.214 kr. og et tilgodehavende på 25.000 kr. fra Lokalsikringsprisen. Dette beløb er indgået i 2016. Regnskabet blev godkendt.


Ad 4. Sekretæren, Jens Utoft, Skive, fremlagde forslag til budget for 2016 med forslag om uændret kontingent i 2016 og 2017, dvs. Min. 200 kr. for private husstande og 1.000 kr. for firmaer og foreninger. Forslaget blev godkendt.

I forlængelse heraf orienterede Jens Utoft om bestyrelsens forslag til strategi. Men afslaget på støtte til totalrenovering af museumsskivet Thabor og den vellykkede prøvesejlads med Ebenezer, er det primære fokus nu rettet mod at få sat Ebenezer i så forsvarlig en stand, at vi allerede i denne sommer kan tilbyde vore medlemmer at komme ud at sejle med den mod dækning af udgifter til brændstof og ophalerspil mv. Samtidigt søges finansiering til etapevis restaurering med bl.a. rente- og afdragsfrie lån fra Skibsbevaringsfonden til bl.a. klædning og reparation af dæk. Endvidere satses på at få samlet et hold af frivillige, som under kyndig ledelse af den erfaren bådbygger vil deltage i restaureringen af den gamle redningsbåd MRB16 i samarbejde med Vorupør Museum. Indtil det lykkes at skaffe finansiering til en total renovering af Thabor forbliver den på sin nuværende synlige placering på stranden, hvor den holdes vedlige med maling.


Ad 5. Der var ingen indkomne forslag fra hverken bestyrelse eller medlemmer.


Ad 6. Per Møller Nielsen og Anders Chr. Thomsen, begge Nr. Vorupør blev genvalgt til bestyrelsen for to år, mens Søren Andersen, ligeledes Nr. Vorupør, blev nyvalgt til bestyrelsen for to år.


Ad 7. Henrik Lund, Skive, blev genvalgt og Jimmy Munk Larsen, Vorupør, nyvalgt som suppleanter til bestyrelsen.


Ad. 8. Statsaut. Revisor Gert Stampe, Skive, blev genvalgt som foreningens eksterne revisor.


Ad 9. Der blev stillet spørgsmål til, hvordan man får mulighed for at komme med på sejltur med Ebenezer. Sekretær Jens Utoft oplyste, at de vil blive udbudt til alle medlemmer via mail, når det forhåbentlig er lykkedes at få finansieret og udrustet Ebenezer med det nødvendige rednings- og sikkerhedsudstyr.

Benny Bak, der sammen med Anders Chr. Thomsen, er autoriseret som skippere, tilføjede, at det begrænsede antal pladser tildeles efter ”først-til-mølle” princippet, men at der godt kan blive tale om at gennemføre flere kortere ture i løbet af en weekend, når vejret tillader.

Henrik Lund, Skive, glædede sig over, at det på kun et år er lykkedes at få rådighed over fire både, og at i alt fald den ene har vist sig i stand til at flyde. ”Nu skal vi sørge for at få foreningen udvidet med flere medlemmer have solgt budskabet i en bredere kreds. Jeg vil derfor opfordre alle til at skaffe flere medlemmer.

Sanne Bach, Roslev, foreslog bestyrelsen at få lavet en kort intro, som medlemmerne kan sende rundt til deres netværk med opfordring til at bakke op om foreningen


Konstituering

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede den nye bestyrelse sig som følger:

Genvalg af Erik Hove Olsen, Thisted som formand,

Genvalg af Per Møller Nielsen, Vorupør som næstformand

Nyvalg af Søren Andersen, Vorupør som kasserer

Genvalg af Jens Utoft, Skive som sekretær.


Som dirigent

Kim Poulsen


Som referent

Jens Utoft


Foreningen Vorupør Havbåde er stiftet på en generalforsamling  den 19. marts 2015 i Nr. Vorupør.


Referat fra den stiftende generalforsamling kan hentes her som PDF


Stiftelsesdokumentet kan hentes her som PDF