Beretning 2021

Beretning til Vorupør Havbådes generalforsamling 24. maj 2021

 

Som I sikkert ved var det egentlig planen at holde vores generalforsamling i Vorupør Havbåde 2. påskedag, hvor mange af vores medlemmer med fritidsbolig i Vorupør har mulighed for at deltage. Men ligesom sidste år har vi på grund af Covid-19 været nødt til at udsætte generalforsamlingen indtil forsamlingsforbuddet var hævet tilstrækkeligt til, at vi lovligt kunne gennemføre mødet.

I år kan det så tilmed ske som anført i vedtægterne, der fastslår at generalforsamlingen skal afholdes inden udgangen af maj måned. 

 

Indledningsvis kan vi i bestyrelsen glæde os over flere lyspunkter siden sidste års generalforsamling:

  1. Det er i 2020 lykkedes Bådelaget Simon at gennemføre i alt 10 fisketure og i år yderligere 2 fisketure og 3 korte test-sejlader, hvoraf den ene til afprøvning af nyt udstyr.

  2. Medio maj kunne vi byde velkommen til to nye skippere, fætrene Per og Lars Bundgaard Nielsen, begge med fritidsbolig i Vorupør, som nu kan supplere Benny Bak, Allan Munk og undertegnede. På grund af arbejde vil Lars og Per koncentrere sig om weekender og måske aftenture i sommerferien. Også vores kasserer Jens Utoft forventes at kunne tiltræde som skipper og/eller bådsmand i løbet af denne sommer.

  3. Som det senere vil fremgå af regnskabet, er det lykkedes vores sekretær og kasserer at opnå støtte til foreningens arbejde fra henholdsvis Aktivitetspuljen hos Feriepartner i Vorupør og fra Bornerup Fonden i Thisted, begge med 25.000 kr. Desuden har et medlem ydet et ekstra bidrag på 2.500 kr., ligesom et medlem har eftergivet et rente- og afdragsfrit lån på 100.000 kr. 

  4. I oktober tog vores kasserer initiativ til vederlagsfrit at fremstille og udgive en Vorupør-kalender med egne og andres motiver fra primært Vorupør Landingsplads. Kalenderen blev trykt i 500 eksemplarer og bl.a. solgt hos Meny i Vorupør til indkøbsprisen, 75 kr. og af Allan Munks svigermor i Thisted. Efter dækning af omkostninger til trykning gav kalenderen et overskud på godt 21.500 kr. Allans svigermor har allerede modtaget næsten 100 forudbestillinger på en 2022-kalender, som derfor ventes sat i produktion inden så længe. 

  5. Yderligere gav Skibsbevaringsfonden tilsagn om et tilskud på 20.000 kr. til flytning af vores ældste havbåd, T82 Thabor til Han Herred Havbådes træskibsværft i Slette Strand på betingelse af, at vi vil gå i gang med at søge midler til en total restaurering – et projekt til flere millioner. Flytningen er gennemført her i foråret og beløbet fra Skibsbevaringsfonden er allerede modtaget. Det var dog ikke helt nok til at dække udgiften, der lød på 25.650 kr.

  6. For nogle år siden fik vi lov til midlertidigt at deponere den ældste af vore to gamle redningsbåde, MB16 på et areal syd for Havstokken. Den skulle nu fjernes for at give plads til en udvidelse af antallet af parkeringspladser, som allerede er i gang. En oplysning om, at Agger Marineforening var interesseret i at overtage den til deres gamle redningsstation, viste sig at bero på en misforståelse og et Facebook-opslag om at båden kunne overtages, gav intet resultat. Vi måtte derfor imødese en regning på 7.500 kr. for at få den kørt til destruktion. I sidste øjeblik fik vi en henvendelse fra et af vore medlemmer med fritidsbolig i Vorupør, som gerne ville have den stående foran familiens hus. Hans oldefar har nemlig sejlet med den som redningsmand i 30’erne. Han betalte selv for flytningen.

Men der er desværre også sket ting, som har været knap så heldige.

 

Fald i medlemstal

Det væsentligste er, at vi har mistet flere medlemmer, end vi har fået nye. Hvor vi ved starten af 2020 havde 203 medlemmer, var tallet pr. 1. januar faldet til 199 efter 10 udmeldelser og 6 nye indmeldelser. Siden da er medlemstallet faldet yderligere med 9 til 190 efter at 12 har meldt sig ud og 3 nye har meldt sig ind.

I nogle tilfælde er udmeldelserne foretaget af vores kasserer, når han har konstateret, at opkrævningen ikke har været betalt i flere år. I andre tilfælde har folk meldt sig ud, når de har modtaget 2. rykker, og endelig er der nogle, som er faldet fra af naturlige årsager.

Desværre er der stadig 48 medlemmer med en samlet restance på godt 10.000 kr., der endnu ikke har betalt, heraf to erhvervsmedlemmer og et foreningsmedlem. Måske skal vi rykke igen?

Men der er også vigtigt, at vi får flere medlemmer, både i Vorupør og blandt byens mange gæster, for hvem netop miljøet på landingspladsen med bl.a. havbådene er en væsentlig årsag til, at de kommer her.

 

Afslag på ansøgninger

Netop derfor undrer vi os over, at ansøgninger om økonomisk støtte til yderligere renovering af Simon uden begrundelse blev mødt med afslag fra både Thisted Kommune og fra den ret velhavende Nr. Vorupørs Fiskercompagni og Fiskeriforenings Fond. 

Tidligere har Vorupør Erhvervsforening udvist manglende interesse for at bidrage til vedligeholdelse af Thabor som museumsbåd. Derfor havde vi egentlig besluttet at få den skrottet, indtil vi fik tilbuddet fra Skibsbevaringsfonden.

Vi håber selvfølgelig fortsat på en fornuftig dialog med Erhvervsforeningen, Borgerforeningen, Vorupør Fonden og Thisted Kommune om opbakning til vore projekter. Men foreløbigt sætter vi vores lid til allerede indsendte ansøgninger til Friluftsrådet og til Skibsbevaringsfonden. Hvis de går igennem, forventer vi at kunne få udført de mest nødvendige udskiftninger af planker og spanter og dermed forlænge levetiden for Simon med yderligere 5-10 år. Men hvis vi igen bliver skuffet, er vi klar til at fortsætte med nye ansøgninger til en række andre fonde.

 

Tilbud om aftensejladser

Ansøgningen til Friluftsrådet, der er baseret på overskud fra Spilmyndigheden (populært kaldet Tipsmidlerne), er begrundet i, at støtten er en forudsætning for sikkert at kunne tilbyde nye naturoplevelser fra kystsiden af Nationalpark Thy med aftensejladser i sommerperioden. Deltagelse i sejladserne forudsætter et medlemskab af foreningen og kan dermed bidrage til styrkelse af medlemstallet. Tilbuddet annonceres med opslag i Madpakkehuset, i Nationalparkens besøgscenter, hos Meny, på Facebook og gennem turistforeningen.

 

Status for Simon

Igen i 2020 har det vist sig nødvendigt at yde støtte til reparation og vedligeholdelse af Simon, i alt ca. 24.000 kr., hvoraf 11.000 er gået til reparation af en pakboks ved skrueakslen og 10.000 er ydet som tilskud til en større regning for reparation af rorstammen, der havde sat sig fast.

Bådelaget har pt. 30 medlemmer, som hver har betalt et ekstra kontingent på 1.500 kr. ud over kontingentet til havbådeforeningen.

Det er tidligere besluttet, at Bådelaget kan optage op til 40 medlemmer, og endnu flere, når vi engang får Thabor tilbage fra værftet i en tilstand, så den kan sejle igen. 

 

De andre redningsbåde

Imens Thabor er på værft har vi besluttet, at redningsbåden MRB26 skal overtage pladsen for enden af Vesterhavsgade som vartegn for landingspladsen. Vi sørger for vedligeholdelse med maling, men modtager gerne økonomisk opbakning fra andre interesserede, da Vorupør Havbådes formål er at bidrage til bevarelse af den sejlendekulturarv – ikke at være et museum.

Og det har desværre nok lange udsigter før vi får skaffet midler til at få restaureret MRB26, så vi kan få den ud at sejle igen.

 

Træskibssammenslutningen

Stort set siden starten har Vorupør Havbåde været medlem af Træskibssammenslutningen. Ud over faglig rådgivning giver medlemsskabet bl.a. adgang til billigere forsikring.

I november 2020 havde vi egentlig aftalt at vært for årsmødet i sammenslutningens kreds Vestjylland, der omfatter hele den vestlige del af Jylland. På grund af Covid-19 måtte mødet i første omgang udskydes til dette forår, hvor vi så valgte helt at opgive. 

 

Bestyrelsens arbejde

Bestyrelsen har i 2020 holdt tre møder i februar, juli, og september med skiftende deltagelse. Et fjerde indkaldt møde i december måtte aflyses på grund af manglende fremmøde. i 2021 har der været holdt to møder.

Den manglende deltagelse – i visse tilfælde uden afbud – har medført at to medlemmer af bestyrelsen, Sanne Bak og Otto Lassen, ikke ønsker at modtage genvalg. Den øvrige bestyrelse håber, at nye kræfter står klar til at tage over og være med til at sikre Vorupør Havbåde en lys fremtid til glæde for både byens borgere og mange turister.

Tak for den indsats, som både de afgående og de øvrige medlemmer af bestyrelsen har ydet i det forløbne år siden sidste års generalforsamling.