Generalforsamling 2020

Referat fra generalforsamlingen 2020

 1. Formanden Anders Chr. Thomsen indledte med at byde velkommen til de 10 deltagere og foreslog herefter Kim Poulsen som dirigent. Han blev valgt

 2. Bestyrelsen foreslog Jens Utoft som referent. Han blev valgt.

 3. Anders Chr. Thomsen oplæste herefter bestyrelsens beretning, der kan læses her.
  Beretningen affødte flere spørgsmål og kommentarer.
  Kaj Atzen: Hvis vi får overdraget MRB31, kan den så stå ude eller skal den overdækkes?
  Anders Chr. Thomsen: Den er tiptop vedligeholdt og har selvfølgelig bedst af at stå inde. Men den kan sagtens stå udenfor ligesom de øvrige både.
  Jens Utoft: I forbindelse med et møde om Vorupørs udvikling har vi peget på en mulig placering af både MRB31 og af den ældre MB26, men evt. bygninger skal godkendes af Vorupørfonden, der ejer hele Landingspladsen.
  Per Dalgaard spurgte til mulighederne for restaurering af Ebenezer.
  Jens Utoft at der to gange er givet afslag på støtte fra Skibbevaringsfonden og at der ikke umiddelbart er udsigt til andre midler.
  Sanne Bak foreslog at få fremstillet postkort med billeder af bådene med opfordring til at støtte foreningens arbejde - evt. via MobilePay.

 4. Kasserer Jens Utoft fremlagde det reviderede årsregnskab, der blev godkendt og kan læses her.

 5. Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om uændret kontingent på 200 kr. pr. husstand og 1.000 kr. for foreninger og virksomheder.

 6. Kasserer Jens Utoft fik herefter godkendt et budget for indeværende år. (Kan læses her)
  Som supplement havde Kaj Atzen på grundlag af de seneste 5 års regnskaber udarbejdet en oversigt over de hidtidige investeringer i bådene. Oversigten kan læses her.

 7. Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.

 8. To medlemmer af bestyrelsen var på valg: Formanden Anders Chr. Thomsen og næstformanden Nicolai Olesen, der begge blev genvalgt. Der kunne vælges yderligere et medlem for to år, idet der i 2018 kun blev valgt to medlemmer. Sanne Bak, Nykøbing blev foreslået og valgt for to år.
  Som suppleanter genvalgtes brødrene Jimmy og Kenny Munk Larsen.

 9. Gert Stampe blev genvalgt som revisor og Jan Brusgaard som revisorsuppleant.

Jens Utoft, referent                                                                     Kim Poulsen, dirigent

Sponsorer for

Vorupør Havbåde:


• West Diesel, Esbjerg

• Landingspladsen ApS

• Vorupør Entreprenørforr.

• Profi Kommunikation, Skive

•  Bjørn Søndergaard (logo)

• Agger Værft (maling)

• Hanstholm Elektronik A/S

• J. Hundahl A/S, Thisted


Referater fra tidligere generalforsamlinger

2018 BeretningReferat • RegnskabBudget

2017 Beretning • ReferatRegnskabBudget

2016 Beretning • ReferatRegnskabBudget