Referat 2024

Referat

Fra den ordinære generalforsamling i Vorupør Havbåde mandag den 1. april 2024 kl. 10.00 i Vorupørfondens mødelokale, Vesterhavsgade 186.


Generalforsamlingen samlede 15 deltagere. Der var afbud fra to bestyrelsesmedlemmer, Per Bundgaard og Jimmy Munk Larsen.


Formanden Benny Bak bød velkommen og gennemgik dagsordenen.

 

 1. Valg af dirigent. Jan Brusgaard blev foreslået og valgt.

 2. Valg af referent. Jens Utoft blev foreslået og valgt.

 3. Bestyrelsens beretning blev fremlagt af formanden Benny Bak.
  Beretningen medførte bl.a. følgende kommentarer fra Vorupør Borgerforenings næstformand, Jørgen B. Møller: "Vi vil betale det, der blev forlangt for Simon. For os er det vigtigt at vi har både på stranden og at de ser godt ud".
  Der var herefter spørgsmål til, hvad Vorupør Havbåde vil med den pensionerede redningsbåd, MRB31, som foreningen ifølge Benny Bak vil få overdraget. Det er endnu ikke sket, og derfor har bestyrelsen heller ikke truffet beslutning om anvendelsen. Men en mulighed er at anvende den til kortere aftensejladser langs kysten for medlemmer, hvis vi kan få aftale med skippere. Det kan måske også give flere medlemmer.

 4. Kasserer Jens Utoft fremlagde det reviderede årsregnskab til godkendelse. Det er revideret af revisorsuppleanten Jan Brusgaard uden anmærkninger fordi vores revisor Gert Stampe var bortrejst på ferie. Regnskabet blev godkendt.

 5. Fastsættelse af medlemskontingent for 2025.
  Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, 200 kr. for private husstande og 1.000 kr. for virksomheder og foreninger. Det blev godkendt.

 6. Fremlæggelse af forslag til budget for 2025. Det kan ses sammen med regnskabet og blev taget til efterretning.

 7. Behandling af indkomne forslag. Der var ingen forslag modtaget.

 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter. Anders Chr. Thomsen, Vorupør, Per Bundgaard Nielsen, Ikast og Jimmy Munk Larsen, Vorupør blev alle genvalgt. Som nyt medlem til en ledig bestyrelsespost valgtes Mads Sørensen, Nykøbing.

 9. På valg som suppleanter var Poul Henrik Kusk Kristensen, Hanstholm og Svend Rønne, Vordingborg. Svend Rønne blev genvalgt, mens der var nyvalg af Ebbe Ulrich Larsen, Århus.

 10. Fhv. statsaut. revisor Gert Stampe, Skjern blev genvalgt som revisor og Jan Brusgaard, Vorupør som revisorsuppleant.

 11. Eventuelt: Tine S. Madsen, der er kustode på Vorupør Museum, efterlyste informationsmateriale om Vorupør Havbåde til at fremlægge for museets gæster. Sekretær Jens Utoft lovede at fremsende revideret materiale snarest.

  Herefter takkede dirigenten deltagerne for god ro og orden.

  Formanden takkede især Jann Lautrup for en fornem indsats med indretningen af et lukaf (opholdsrum) under bakken i stævnen på Viking, hvor også andre medlemmer af bådelaget har brugt en del timer. Benny Bak inviterede herefter deltagerne til besigtigelse af båden.

    

   Referat: Jens Utoft