Generalforsamling 2022

Referat fra generalforsamlingen 2021fra den ordinære generalforsamling i Vorupør Havbåde mandag den 18. april 2022k i mødelokalet hos Surf & Work på Vorupør Skole

 1. Jan Brusgaard blev valgt af dirigent og Jens Utoft som referent. Jan Brusgaard konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet med en indkaldelse via mail 2. april.

 2. Formanden Allan Munk fremlagde bestyrelsens beretning:

  Jeg vil starte med at bede forsamlingen rejse sig for at mindes et af vores meget afholdte og engagerede medlemmer i bådelaget, tidligere økologisk landmand og stifter af Thy Whisky, Nicolai Níolaisen, som desværre i februar tabte kampen mod kræften. Han var altid på pletten, når der blev kaldt på hjælp til at løse praktiske opgaver. Senest tog han selv initiativ til at bygge en dobbeltbænk til vores nye båd af delene fra de egetræsplanker, der blev kasseret til klædningen. Den vil få påmonteret et messingskilt, der bærer hans navn. – Æret være Nicolais minde.

   


  Efter vores generalforsamling sidste år valgte den samlede bestyrelse at pege på mig som ny formand for Vorupør Havbåde, hvor jeg var udpeget til bestyrelse fra Bådelaget Simon.

   

  Det har på mange måder været et begivenhedsrigt år med en række udfordringer.

   

  Dern første fik vi midlertidigt løst, da vi efter generalforsamlingen sidste år i april fik realiseret en aftale med Skibsbevaringsfonden om at flytte den tidligere museumsbåd T82 Thabor til Slettestrand, hvor den skal indgå et større projekt med restaurering af gamle kystbåde, som Han Herred Havbåde søger fondsmidler til at gennemføre. Den foreløbige tidshorisont lyder på fem år.

   

   

  Andre udfordringer har desværre handlet om foreningens båd Simon, som det har kostet flere større reparationer at holde sejlende – nogle af dem af en art og et omfang, som det ikke har været hverken rimeligt eller økonomisk muligt at lade bådelagets medlemmer alene om at betale.

   


  Bl.a. af den grund vakte det stor interesse i bestyrelsen, da vi blev opmærksomme på muligheden for at erhverve en nyere klinkbygget fiskerbåd – den sidste, der blev bygget på N. P. Thomsens Bådbyggeri i Vorupør i 1967 – som var udbudt til en fornuftig pris af et konkursbo i Løkken.Båden havde været i drift indtil konkursen i februar 2021 og var i november året forinden synet og godkendt til fortsat sejlads. Både udvendigt og indvendigt så båden ud til at være i relativ god stand og velegnet til vores formål, bl.a. udstyret med brændstofbesparende autopilot og alt nødvendigt elektronisk udstyr, samt god plads på dækket.Tillige var derpå agterdækket monteret en hydraulisk tromle til trawl, og i styrbord side en dybvandsgarnhaler, som vi samlet vurderede til at kunne sælges for 50.000 kr.

   

  Vi vidste, at et topstykke i motoren var revnet og skulle skiftes, en udgift der var vurderet til max 20.000 kr. Desværre vist det sig, at også et par andre ting burde skiftes mens båden var i Løkken, hvor det lokale maskinværksted lå inde med alle reservedele.De meldte så båden klar til afgang medio august, hvor vi så opdagede, at der i løbet af sommeren var opstået flere revner i klædningen.Dem tog vi så fem mand til Løkken for at forsøge at lappe, så vi kunne sejle båden til Slette Strand, hvor vi i mellemtiden havde indgået aftale med Peter Madsbøl fra Han Herred Havbådes Bådbyggeri om at udskifte dele af klædningen.

   


  I mellemtiden var det nemlig lykkedes at opnå en aftale med LAG Thy-Mors om at støtte projektet med op til 284.200 kr. – dog max halvdelen af udgiften. LAG-støtten er baseret på tilskud fra EU til udvikling af landdistrikter. Efterfølgende har vi foreløbigt modtaget støtte på 75.000 kr. fra Sportsgoods Fonden og tilsagn om 20.000 kr. fra Nordeafonden. De er faldet på et tørt sted.

   


  For desværre viste vores lapperier sig ikke at være tilstrækkelige. Vi nåede knap ud for enden af molen i Løkken før vi måtte vende om og få båden trukket på land igen!Herfra gik turen en uge senere til Slettestrand på ladet af en blokvogn. Det kostede 12.000 kr.

   


  Men nu er båden tæt på at være færdig. Anders og Benny har malet den 1. gang. 2. omgang plus tjæring indvendig kommer nok til at vente, til båden kommer til Vorupør.Vi havde håbet at få den hjem til modtagelse Skærtorsdag. Nu er tidspunktet foreløbigt udsat til St. Bededag 13. maj, hvis vejret tillader. Så inviterer vi alle interesserede til modtagelse på Landingspladsen. Her skal den så officielt have sit nye navn. Den har senest heddet Michell, men hed oprindeligt Vitta Flytkjær, da den i sin tid blev levere til en skipper i Strandby. Nu kommer den så – efter afstemning blandt vore medlemmer – til at hedde T268 Viking, opkaldt efter en tidligere Vorupørbåd, som endte sine dage på Slettestrand.

   

  Projektet følges i øvrigt af TV MidtVest, der foreløbigt har været på besøg i Slettestrand to gange, og formentlig også følger med på turen til Vorupør Landingsplads. Optagelserne forventes at resultere i en lidt længere udsendelse om Vorupør Havbåde – og dermed forhåbentlig også i flere medlemmer til både foreningen og bådelaget, som nu får ansvaret for at sejle med to både.

   


  Derfor satser vi dels på at få uddannet flere skippere blandt bådelagets medlemmer, og dels at arrangere kortere ture langs kysten for medlemmer af Vorupør Havbåde og andre interesserede, evt. kombineret med en orientering om kystfiskeriets historie.

   


  Desværre har vi i årets løb oplevet, at flere medlemmer har meldt sig ud – nogle af dem på grund af mit personlige engagement i at forhindre opførelsen af et havbadehotel i forreste klitrække – en indsats, der heldigvis lykkedes med stor opbakning fra både fastboende og ejere af fritidsboliger. Men det er efter min opfattelse Vorupør Havbåde helt uvedkommende.

   

  Den opfattelse delte vores tidligere næstformand og bestyrelsesmedlem siden foreningens start, entreprenør Allan Thomsen desværre ikke. Han trak sig sidste sommer fra både bestyrelsen og som medlem af foreningen. Derfor blev hans plads i bestyrelsen overtaget af vores hidtidige suppleant Jimmy Munk Larsen, som nu er vendt tilbage til Vorupør. Jimmy har lovet at fortsætte i bestyrelsen, hvis der er opbakning til det, og det håber vi i den øvrige bestyrelse.

   


  Desværre har vi også med årets udgang mistet en repræsentant i bestyrelsen for Thisted Kommune. Den opgave har de seneste fire år været varetaget af Poul Henrik Kusk Kristensen, men i efteråret besluttede kommunalbestyrelsen at kommunen ikke længere skulle være repræsenteret i hverken vores eller en række andre eksterne bestyrelser. Jeg vil derfor gerne takke Poul Henrik for et godt og tillidsfuldt samarbejde. Poul Henrik er fortsat personligt medlem af foreningen, så måske kan vi få glæde af ham på et senere tidspunkt.

   


  Hvad angår medlemstallet, så mistede vi desværre i 2021 i alt 15 medlemmer, men fik heldigvis også 5 nye.Tendensen er fortsat her i 2022, hvor vi har mistet 11 medlemmer, men ligeledes fået 5 nye. Medlemstallet er derfor pr. 1. april 180 medlemmer, hvoraf 10 firmamedlemmer og 2 foreningsmedlemmer. I bådelaget er der pt. 27 medlemmer, som betaler et ekstra årligt kontingent på 1.500 kr. og desuden udgifter til brændstof, ophaling og evt. is på de ture, de deltager i.

   


  Med den nye båd satser vi hårdt på at få flere nye medlemmer i både denne forening og i bådelaget, som vi nu har døbt om fra Bådelaget Simon til Vorupør Bådelag. Men også på at få flere havfisketure med den nye båd, der vil kunne sejle ud selv om der er lidt brænding i havstokken. Den er så solid bygget, at den kan tåle at blive vendt rundt og sejle ud med stævnen forrest. Det har desværre flere gange været et problem med Simon, hvor vi har måttet aflyste ture fordi vi ikke har haft denne mulighed.

    

   

  I lighed med 2020 har vi udgivet en Vorupør-kalender, produceret som frivilligt arbejde af vores sekretær Jens Utoft. Da den første kalender i 2020 var totalt udsolgt, vovede vi i 2021 at fordoble oplaget til 1.000 stk. Desværre er de endnu ikke solgt alle sammen, selv om vi nu har sat prisen ned. Vi havde satset på at kunne sælge en del på det årlige julemarked og Vinterbadefestivalen, men begge dele blev aflyst. Derfor er de fleste af kalenderne solgt af min svigermor inde i Thisted, men også en stor del hos Meny i Vorupør, som velvilligt har taget imod betaling og afleveret hele beløbet til Vorupør Havbåde i de tilfælde, hvor kunderne ikke har haft mulighed for at betale med MobilePay, som vi sidste sommer fik oprettet til formålet. Derfor stor tak til både Meny og til min svigermor!

   


  MobilePay koster ganske vist et mindre beløb hver måned + 75 øre for hver betaling. Men administrativt er det en stor lettelse. Og administrativt bøvl vil vi gerne undgå.

   


  I forlængelse af beretningen blev der spurgt ind til planerne for Ebenezer.
  Foreningens formål er at bevare den sejlende kulturarv, og bestyrelsen har erkendt, at det ikke er økonomisk muligt at restaurere Ebenezer, så den kan anvendes til sejlads. To medlemmer af bestyrelsen, Per Bundgaard og Lars Bundgaard Nielsen har derfor i foråret undersøgt interessen for om nogen vil overtage båden og påtage sig den fremtidige vedligeholdelse. Desværre har det ikke vist sig muligt. Derfor vil bestyrelsen undersøge muligheden for at få den skrottet, da den jo ikke ligefrem pynter på stranden som den ser ud nu.

  Beretningen blev herefter taget til efterretning.

 3. Kasserer Lars Nielsen gennemgik årsregnskabet for 2021, der viste et resultat på 64.230 kr. (Se særskilt dokument). Det blev godkendt med forbehold for revisorens efterfølgende godkendelse.

 4. Medlemskontingent for 2023 blev godkendt uændret til 200 kr. pr. husstand og 1.000 kr. for foreninger og virksomheder.
 5. Der blev ikke fremlagt noget forslag til budget.

 6. Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.

 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter.

Anders Chr. Thomsen og Per Bundgaard blev genvalgt. Desuden fik Jimmy Munk Larsen, der efter sidste års generalforsamling indtrådte som suppleant, bekræftet sit mandat for det nye år.

Nicolai Olsen ønskede af private og arbejdsmæssige årsager ikke at genopstille. I hans sted valgte Allan Munk, der hidtil har repræsenteret bådelaget i bestyrelsen.
Som suppleant nyvalgtes Poul Henrik Kusk Kristensen, Hanstholm. Som 2. suppleant valgtes Svend Rønne, Vordingborg.


8. Som revisor genvalgtes fhv. statsaut. revisor Gert Stampe, Skjern, og som revisorsuppleant Jan Brusgaard.


9. Eventuelt: Intet at referere.


Jens Utoft, referent - Jan Brusgaard, dirigent