Generalforsamling 2019

Referat fra generalforsamling 2019

Sponsorer for

Vorupør Havbåde:


• West Diesel, Esbjerg

• Landingspladsen ApS

• Vorupør Entreprenørforr.

• Profi Kommunikation, Skive

•  Bjørn Søndergaard (logo)

• Agger Værft (maling)

• Hanstholm Elektronik A/S

• J. Hundahl A/S, Thisted


Vorupør Havbådes generalforsamling fandt sted mandag den 22. april kl. 10 (2. påskedag) på Vorupør Skole.


 1. Formanden Anders Chr. Thomsen indledte med at byde velkommen til de 14 deltagere og foreslog herefter Jan Brusgaard som dirigent. Han blev valgt

 2. Bestyrelsen foreslog Jens Utoft som referent og Nicolai Olesen og Kenny Munk Larsen som stemmetællere. Alle tre blev valgt.

 3. Anders Chr. Thomsen oplæste herefter bestyrelsens beretning, der kan læses her.
  Beretningen affødte flere spørgsmål og kommentarer.
  Kaj Atzen; Det ser ud til, at det er svært at få de forskellige projekter i gang. Er der mulighed for at indlede et samarbejde med fx Vorupørfonden?
  Benny Bak: Glem det, det har vi prøvet. Fx skal vi betale 250 kr. pr. gang for at benytte spillet til Simon selv om et af vore medlemmer udfører opgaven gratis.
  Anders Chr. Thomsen: Vi har også søgt fonden om penge og et redskabshus, men ikke mødt den store velvilje.
  Allan Munk: Måske skal vi invitere nogle af de øvrige foreninger i byen til et møde for at drøfte mulighederne for et samarbejde om vores projekter. Der burde være et større sammenhold om at bevare miljøet på landingspladsen. Hvis fiskeriet og fiskerbådene forsvinder, er Vorupør ikke længere attraktiv.
  Der var herefter en drøftelse af, hvilke fonde, det er relevant at søge midler fra. Jens Utoft oplyste. at private fonde hvert år uddeler ca. 17 mia. kr., men omkring halvdelen går til forskning, Kun en mindre del er relevante for Vorupør Havbåde. Og selv om en ansøgning lever op til fondens formål, er der mange om buddet – fx i Skibsbevaringsfonden. Og når man får afslag, er det sjældent begrundet.

 4. Kasserer Jens Utoft fremlagde det reviderede årsregnskab, der blev godkendt og kan læses her.

 5. Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om uændret kontingent på 200 kr. pr. husstand og 1.000 kr. for foreninger og virksomheder.

 6. Kasserer Jens Utoft fik herefter godkendt et budget for indeværende år. (Kan læses her)

 7. Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.

 8. Fire medlemmer af bestyrelsen var på valg: Otto Lassen, Jens Utoft, Benny Bak og Allan Thomsen. De blev alle genvalgt. Der kunne vælges yderligere et medlem for et år, idet der i 2018 kun blev valgt to medlemmer, men ingen ønskede at stille op.
  Som suppleanter genvalgtes brødrene Jimmy og Kenny Munk Larsen.

 9. Gert Stampe blev genvalgt som revisor og Jan Brusgaard som revisorsuppleant.

Jens Utoft, referent                                                                     Jan Brusgaard, dirigent